Fundusze Europejskie

Firma IRR sp. z o.o. w okresie od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.11.2017r. realizuje projekt pt. OPRACOWANIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU DO WYKONYWANIA WKŁADEK PROFILAKTYCZNO-ORTOPEDYCZNYCH NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW TERMOPLASTYCZNYCH w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, dla II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu do wykonywania wkładek profilaktyczno-ortopedycznych na indywidualne zamówienie.
Planowane efekty projektu: ugruntowanie pozycji firmy IRR na rynku wyrobów medycznych oraz podniesienie jej innowacyjności i konkurencyjności.
Całkowity koszt realizacji projektu: 206.886,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 00/100)
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych:  168.200,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100)
Wkład Funduszy Europejskich (maksymalna kwota dofinansowania): 134.560,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt)
Wykonawca usługi badawczej w ramach realizowanego projektu: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie.