Aktualności

OGŁOSZENIE O PLANIE PODZIAŁU

Zarząd spółki pod firma: ,,IRR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28 lok. 23, 03-938 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041154, NIP: 7712279077 REGON: 59063620600000, kapitał zakładowy: 1.700.424,00 złotych (,,Spółka Dzielona niniejszym wypełniając obowiązek przewidziany w przepisie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, publikuje poniżej plan podziału Spółki Dzielonej sporządzony, zgodnie z przepisem art. 534 Kodeksu spółek handlowych.  Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tejże Spółki Dzielonej na spółkę pod firmą: ,,BIOCROP" Spółka Z ograniczoną odpowiedzialnością" Z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Spółka Nowo Zawiązana (podział przez wydzielenie).

Ogłoszenie o planie podziału

Plan podziału

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6